стручни здруженија

Mjekët, punëtorët social, avokatët, psikologët dhe edukatorët dhe ...

Shoqatat profesionale dhe organizatat e shoqërisë civile e nënshkruan Deklaratën ...
lexon më shumë