пристап до услуги за сексуално и репродуктивно здравје

Сексуалното и репродуктивното здравје на лицата со телесна ...

Година на издавање: 2013 Клучни зборови: лица со телесна попреченост, ...
Прочитај повеќе