Сакаш да направиш промени? Стани дел од Групата за застапување за подобар пристап кон можности за вработување!