Platforma për barazi gjinore: Aborti i sigurt është mbrojtja themelore shëndetësore – dhe pikë!