Urgjentisht Kuvendi ta fillojë procedurën për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi dh Avokat të ri të Popullit