SHËNDETI GJATË KRIZAVE

Shëndeti riprodhues është e drejtë e njeriut, ndërsa shërbimet për shëndetin riprodhues duhet të jenë të kapshme në mbrojtjen primare shëndetësore si në kohët e qeta, ashtu edhe gjatë krizave humanitare. Në kushte të krizës, pritet se 4% të grave do të jenë shtatzënë, ndërsa 15% e grave mund të kenë komplikime gjatë shtatzënisë dhe gjatë lindjes. Po ashtu, rritet edhe rreziku nga dhuna e bazuar në gjini. Mu për këtë mbrojtja e të drejtës për shëndet seksual dhe riprodhues në gjendje krize dhe humanitare është mjaft e rëndësishme për ne.

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe UNFPA në vitin 2014 e plotësuam Planin kombëtar për përgatitje dhe përgjigje ndaj sistemit shëndetësor gjatë krizave me kapitull për shëndetin seksual dhe riprodhues në gjendje të jashtëzakonshme/krizës. Në vitin 2015 për herë të parë te ne u organizua trajnimi kombëtar për sigurimin e pakos minimale të shërbimeve për shëndet seksual dhe riprodhues në kushte zë krizës (PMTHSH). Pasi që kriza e emigrantëve u rrit shumëfish e rriti  numrin e personave të përfshirë me gjendjen e krizës, filluam të ofrojmë edhe shërbime të drejtpërdrejta për shëndetin seksual dhe riprodhues përmes ambulancës mobile gjinekologjike. Jemi pjesë e Grupit punues ndër agjencish për shëndet riprodhues në kriza.

Në kushte të pandemisë, punuam për pakon esenciale të shërbimeve për shëndet  seksual dhe riprodhues për gratë dhe grupet e margjinalizuara të qytetarëve, ndërsa përgatitën edhe broshurë me rekomandime të përkohshme për kujdesin antenatal të dedikuar edhe për gratë shtatzëna dhe për punëtorët shëndetësor.

Më shumë: