(Македонски) Ромски здравствен медијатор, Билтен бр.5