(Македонски) Реакција од Интер-ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите по повод јавно извршеното насилство врз жена