Работилница за вмрежување на ромските здравствени медијатори со патронажната служба