Padia e parë kundër tekstit shkollor nga arsimi i lartë në bazë të Ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi