(Македонски) Процена на капацитетите и потребите на АППРСМ во однос на социјалното претприемништво