(Македонски) Прирачник за сексуалност и лица со попреченост