(Македонски) Повик за обучувач/-ка за испорака на обука