Platforma për barazi gjinore: E drejta për shëndet do të thotë gjithashtu qasje në abortin e ligjshëm – dhe ai nuk duhet të pësojë për shkak të krizës ekonomike