За да луѓето со попреченост имаат фајде од услугите за сексуално и репродуктивно здравје, тие мора да бидат пристапни и достапни