Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеењето и нивните права не се почитуваат