(Македонски) Конкурс за учество на обука за негуватели за помош и нега на стари лица