Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon zgjedhje transparente të anëtarëve të KPMD