(Македонски) Препораки за поттикнување на давањето услуги за СРЗ од страна на семејните лекари