(Македонски) Млади во криза: Последиците врз младите од кризата ќе траат долго, мора да се делува итно