(Македонски) Конкурс за проектен/на координатор/ка