(Македонски) (Продолжен) Конкурс за aнгажирање лице за комуникации