(Македонски) Конкурс за ангажирање проект/на координатор/ка