(Македонски) Компаративна студија и Анализа на трошоци и продбивки за основање Ресурсен центар за развој на социјални претпријатија во Град Скопје