(Македонски) Како да го намалиме ризикот од КОВИД-19 кај лица кои употребуваат супстанци?