(Македонски) Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на потребна опрема за амбулантата за медикаментозен абортус