(Македонски) Јавен повик за набавка на гинеколошки столови