(Македонски) Истражување за знаења, практики и ставови поврзани со туберкулоза (ТБ) меѓу семејства кои се корисници на социјална парична помош