Кристина Михајловска

Кристина Михајловска

Кристина Михајловска

Кристина Михајловска е координаторка на младинските центри “Сакам да знам” и Мобилната гинеколошка амбуланта. Родена е во 1996та година и дипломира на Филозофскиот факултет при Универзитет Кирил и Методиј на Институт за социјална работа и социјална политика во 2019 година.

Во текот на нејзиното студирање Кристина покажа интерес во невладиниот сектор како волонтер во неколку меѓународни и локални  здруженија како што се AIESEC, Project HOPE и СЕМПЕР но од 2016та година е и основач и претседател на Асоцијација на Студенти по Социјална Работа – „АССР” – Скопје.
Нејзиното претходно работно искуство  ја опфаќа социјалната сфера, како персонален асистент на лице со попреченост, финансиски асистент и асистент за логистика на младинска асоцијација за едукативен развој како и теренски социјален работник за потребите на Министерство за труд и социјална политика поддржано од IOM – International Organization for Migration. Зборува течно англиски и турски јазик, и се има стекнато со диплома за Scrum методологија.

Од 2020 година Кристина е дел од семејството на ХЕРА како координаторка на младинските центри „Сакам да знам” и Мобилната гинеколошка амбуланта, како и на Советувалиште за заштита од ризици и употреба на супстанции кај млади лица на ХЕРА. Одговорна е за реализација на активностите и услугите кои се обезбедуваат преку младинските центри  и мобилната гинеколошка амбуланта заедно со давателите на услуги и партнерските организации.