Elizabeta Bozhinoska

Elizabeta Bozhinoska

Elizabeta Bozhinoska

Elizabeta Bozhinoska diplomoi në Institutin për Punë Sociale dhe Politikë, në Fakultetin Filozofik, pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup. Punën në HERA e filloi në vitin 2005 në suaza të Këshillimores për mbështetje psiko-sociale të personave që jetojnë me HIV, ndërsa nga viti 2007 punon si koordinator programor për HIV në zyrën administrative të HERA.

Ajo është përgjegjëse për planifikim, implementim dhe monitorim të projekteve nga fusha e HIV, me theks të veçantë të këshillimit dhe testimit vullnetar për HIV, avokim për avancimin e HIV parandalimit dhe qasjes deri te shërbimet shëndetësore dhe sociale të personave që jetojnë me HIV.

Ajo në mënyrë aktive është e inkuadruar edhe në avokimin e inkluzionit social, kryesisht të bazuar në dhunën gjinore dhe shëndetin seksual dhe riprodhues të vajzave rome. Ajo ka përvojë shumëvjeçare në veprimtarinë hulumtuese në fushat e HIV, shëndetit seksual dhe riprodhues te personat social të përjashtuar, si dhe barazinë gjinore.

Prej vitit 2011 është anëtar i “Grupit për strategji për inkluzion në Bashkimin Evropian” në suaza të “Rrjetit evropian kundër varfërisë”.