Bojan Jovanovski

Bojan Jovanovski

Bojan Jovanovski

Bojan Jovanovski është Drejtor ekzekutiv i H.E.R.A nga viti 2007. Diplomoi në Fakultetin Natyror-Matematikor, dega e kimisë analitike-strukturore.

Në sektorin civil është inkuadruar që nga viti 1999 si vullnetar rinor në Ambasadën e parë për fëmijë “Megjashi”, ndërsa nga viti 2001 është anëtar i H.E.R.A, fillimet e punës janë lidhur me aktivitetet për parandalimin dhe edukimin nga HIV. Nga viti 2005 në mënyrë aktive punon në hulumtime, avokim dhe krijimin e politikave për avancimin e të drejtave seksuale dhe riprodhuese, veçanërisht në sferën e shërbimeve rinore miqësore, qasja deri te kontracepsioni, planifikimi i familjes dhe aborti i sigurt. Merr pjesë në më shumë komisione shtetërore me interes për HIV dhe shëndetin seksual, duke përfshirë Komisionin ndër-sektorial nacional për HIV dhe Trupin nacional të punës për shëndet seksual dhe riprodhues.