Бојан Јовановски

Бојан Јовановски

Бојан Јовановски

Бојан Јовановски е Извршен директор на ХЕРА од 2007 година. Дипломски студии завршува на Природно-математичкиот факултет на отсекот Аналитичко-структурна хемија.

Во граѓанскиот сектор се вклучува уште во 1999 година како младински волонтер во Првата детска амбасада „Меѓаши“, а од 2001 година е член на ХЕРА чии почетоци на работа се поврзани со активности за ХИВ превенција и едукација. Од 2005 година активно работи на истражувања, застапување и креирање на политики за унапредување на сексуалните и репродуктивните права, особено во сферата на младинските пријателски сервиси, пристапот до контрацепција, семејното планирање и безбедниот абортус. Учествува во повеќе државни комисии од интерес за ХИВ и за сексуалното здравје, вклучувајќи ги Националната меѓуресорска комисија за ХИВ и Националното работно тело за сексуално и репродуктивно здравје.