Angela Iloska

Angela Iloska

Angela Iloska

Angela Iloska është absolventë e Fakultetit të Mjekësisë – Shkup, anëtare e HERA nga viti 2017 dhe ish-kryetare e Komisionit për shkencë pranë Parlamentit studentor të Fakultetit të Mjekësisë.

Nga ditët e shkollës së mesme inkuadrohet në aktivizmin rinor përmes programeve dhe organizatave lokale dhe kombëtare rinore, të fokusuar në qasjen drejt shërbimeve shëndetësore me fokus ndaj ndarjes së informatave të besueshme lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat e të rinjve.

Për momentin punon si edukatore për bashkëmoshatarë të HERA dhe vullnetare në Kovid-kontakt qendrën pranë Qendrës për shëndet publik. Angela është anëtare e Këshillit drejtues të HERA nga viti 2020.