(Македонски) ХЕРА и Бирото за развој на образованието започнуваат со пилот-програмата за сеопфатно сексуално образование