(Македонски) Годишен извештај на ХЕРА за 2023 година