(Македонски) Годишен извештај на ХЕРА за 2016 година