(Македонски) Декларација за сеопфатно сексуално образование