Сакаш да направиш промени? Биди дел од Групата за застапување за подобар пристап кон можности за вработување!