(Македонски) Безбедно мајчинство во вонредни ситуации и/или катастрофи