(Македонски) Барање за прибирање на понуди за кетеринг услуги