3 Периодичен извештај за Македонија во рамките на Меѓународниот пакт за граѓански и политички права