(Македонски) 
Јавен повик за изработка на Стратегиска рамка на ХЕРА