Јавен оглас за обука за 16 кандидати за занимањето- Ромски здравствен медијатор