29.07.2011

Проценка на потребите на лицата кои живеат со ХИВ во Македонија

Проценка на потребите на лицата кои живеат со ХИВ во Македонија

Република Македонија е земја со ниска стапка на ХИВ/СИДА и со најнизок број на регистрирани ХИВ позитивни лица во јужно- источниот европски регион. Првиот случај на ХИВ е регистриран во 1987 година, а првиот случај на СИДА две години подоцна во 1989 година. Од првиот регистриран случај, па се до денес, регистрирани се вкупно 118 случаи на ХИВ/СИДА во земјата. Сепак податоците за трендот на ХИВ инфекцијата во последните 20 години покажуваат континуиран раст и околу 50 % од ХИВ позитивните случаи во земјата се регистрирани во последните пет години. Во 2009 регистрирани се вкупно 7 нови случаи на ХИВ/СИДА од кои 1 лице со СИДА и 6 лица се ХИВ позитивни лица. Официјалните статистики говорат дека хетеросексуалниот начин на пренос е доминантен за пренос на ХИВ инфекцијата. Во 2005 година во партнерство меѓу Асоцијација здравствена едукација и истражување Х.Е.Р.А и Клиника за Инфективни болести беше отворен првиот Центар за третман и психо- социјална поддршка на ЛЖХИВ и нивните најблиски – „Советувалиште за ХИВ/СИДА“ (во понатамошниот текст само Советувалиште). Во моментов Советувалиштето е единствениот специјализиран сервис во државата од ваков вид којшто воедно нуди психо- социјални и медицински услуги за ЛЖХИВ и нивните семејства. Персоналот во Советувалиштето го сочинуваат специјалисти- инфектолози, медицински сестри, социјален работник и психолог, како и акредитирани советувачи за доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ). Од 2009 година услугите кои се обезбедуваат во рамки на Советувалиштето се покриени од Буџетот на Република Македонија и Превентивната програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА. Досегашната стапка на смртност кај ХИВ позитивните лица е мошне висока со оглед на тоа што голем број на лица се регистрирани во доцен стадиум на болеста СИДА. Од вкупната бројка на лица кои живеат со ХИВ која ги користи услугите на Советувалиштето за ХИВ/СИДА – при Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби која изнесува околу 35 лица. Со ова истражување беа опфатени вкупно 24 лица или 68.6 % од вкупниот број на клиенти на овој сервис. АРТ согласно националните протоколи за третман и грижа за прв пат беше воведена во Македонија во 2005 година со лекови од прва линија според СЗО и проширена со нови лекови од втора линија во 2006 година. Кумулативниот број на лица кои примаат АРТ до Ноември 2009 година е 23. Терапијата за ЛЖХИВ во Република Македонија се нуди централизирано во рамки на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби којашто во моментов претставува единствена референтна институција за лекување и третман. Капацитети на Инфективна Клиника беа подобрени со отворањето на ново одделение за хоспитализација на ХИВ позитивните пациентите, а беше воведена и опрема за мониторинг на ХИВ инфекцијата во 2007 (ЦД4 и вирусно оптеретување). Третманот со антиретровирусна терапија и лекување на опортунистики инфекции се покриени од Глобалниот Фонд и Националната превентивна програма за ХИВ/СИДА. Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. во својата досегашна пракса има евидентирано неколку случаи на прекршување на човековите права на ЛЖХИВ поврзани со дискриминација на работно место и отежнат пристап до здравствени сервиси. И покрај тоа што овие лица се соочиле со стигма и дискриминација, поради стравот или недостаток на мотивација не ги искористиле правните механизми за да се справат со прекршувањето на нивните човекови права. Често пати и самите медиуми биле вклучени во прекршување на приватноста и доверливоста на ЛЖХИВ преку откривање на нивниот идентитет. Сензационалистичкото известување на медиумите во однос на ЛЖХИВ е се уште присутно кое уште повеќе доведува до заплашување на граѓаните и продлабочување на предрасудите и стереотипите за ХИВ меѓу општата популација. Во Република Македонија не постојат организирани или неформални групи од ЛЖХИВ кои ги застапуваат правата и интересите на нивната заедница. Како и да е во текот на 2009 година Х.Е.Р.А. иницираше активности за вклучување на ЛЖХИВ преку активно вклучување во изработката на Политиката и протоколот за ХИВ/СИДА, како и организирање на координативни средби и обуки за градење капацитети. До моментот на публикувањето на овој извештај формирана е неформална група на ЛЖХИВ којашто брои 10 лица и која е на почетокот на своето организирано дејствување.

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Прирачник за развивање на комуникациски вештини кај здравствените работници

Поттикнати од фактот дека комуникацијата е темел на здравствената грижа, а комуникациските бариери клучен предизвик при остварувањето на здравствените права на Ром(к)ите, заедно со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет – Скопје изготвивме прирачник кој треба да ја подобри комуникацијата и нивото на соработка меѓу здравствените работници и Ромите како приматели на здравствени услуги.

Повеќе »

Отворен ден ХЕРАМлади

ХЕРАМлади организираат отворен ден за сите оние кои сакаат да им се придружат! Ако си активист, ако си млад од 17-21 година, ако сакаш да дознаеш повеќе за сексуално и репродуктивно здравје, ако сакаш и твоите врсници да знаат повеќе, придружи ни се на отворениот ден и дознај повеќе! Сакаш да го искористиш твоето време за нешто различно од досегашното […]

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Првиот семеен центар на Град Скопје бара психотерапевт(к)и

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање  психотерапевт(к)и како даватели на услуги во Првиот семеен центар на Град Скопје за привремен ангажман, односно советување на деца-жртви на семејно насилство и интервенции фокусирани на траума или деца.

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - H.E.R.A. All rights reserved.