[Младинска изјава] Менталното здравје е исто така младинско прашање