(Македонски) Конкурс за вработување на правен советник на определено време