(Македонски) Комерцијална Банка е прва компанија со обука на вработените за сексуално и репродуктивно здравје