CSE (comprehensive sexuality education)

Research report on the school opportunities for reproductive ...

The assessment was done within the project "Protection against discrimination ...
Read more

Визија 2020

Визија 2020 преставува еден нов импулс во работењето на Meѓународната федерација ...
Read more

Декларација за сеопфатно сексуално образование

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  декларација, сеопфатно сексуално образование, здруженија, ...
Read more

Незнаењето не е став – сексуалните права на ...

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  млади, сексуални права, искуства, сексуалност, ...
Read more

Framework for comprehensive sexuality education

Date of issuing: 2010 Key words:  comprehensive sexuality education. sexual ...
Read more