(Македонски) Заклучоци од конференцијата за здравје на Ромите