(Македонски) Годишен извештај на мрежата за заштита од дискриминација